Online bijeenkomst Energie en Klimaatdag Expertgroepen
Unie van Waterschappen - Rijkswaterstaat

Op donderdag 17 juni 2021 vindt van 09:00 – 12:00 uur de online bijeenkomst Energie- en Klimaatdag Expertgroepen plaats. Het is een online-bijeenkomst via Zoom.
Deze dag, die 3 keer per jaar wordt georganiseerd, is vooral bedoeld voor ambtenaren van waterschappen en Rijkswaterstaat werkzaam op de thema's klimaat en energie.

Meld u hier aan

Programma
8:55 – 9:00: Digitale inloop
9:00 – 9:20: Welkom en plenaire sessie
Toelichting over de ontwikkelingen rond het opstellen van de strategie richting Klimaatneutraal (Rafael Lazaroms, Programmamanager Energie UvW)
9:20 – 10:20: Deelsessies

Sessie 1: RES - Anke van Houten, beleidsadviseur Energie

 • Handreiking 2.0 RES (Anke)
  Bespreking van het concept Handreiking 2.0 van NPRES. Reacties van waterschappers worden gevraagd.
 • Stand van zaken juridisch onderzoek en handreiking participatie. RenewabLAW is gestart met de opdracht om een handreiking Schaarse rechten en aanbesteding en een handreiking Participatie te maken. Stand van zaken wordt gegeven en een toelichting op het verdere verloop.

Sessie 2: Elektriciteit - Ina Elema, beleidsadviseur Energie

 • Onderzoek naar de beste aansluitroutes van windenergie, door Alef Muntinga, transitiemanager Energie, en Dennis van de Plaats, adviseur Energie van waterschap Rijn en IJssel. Samen met Firan is onderzoek verricht naar de beste aansluitroute voor nieuw te bouwen windmolens. Er wordt toelichting gegeven over dit onderzoek en de uitkomsten hiervan.
 • Zon op Water: resultaten inventarisatieronde en vervolg. In de eerste 3 maanden van 2021 heeft Waterprof in opdracht van de Unie van Waterschappen een inventarisatie uitgevoerd naar beleid, projecten en monitoring van Zon op Water onder alle waterschappen. Er wordt een overzicht gegeven van de uitkomsten en een toelichting op het vervolg.

Sessie 3: Verdiepende sessie strategie klimaatneutraal - Rafael Lazaroms Programmamanager Energie

De komende tijd wordt uitvoering gegeven aan het vormgeven van een nieuwe strategie richting klimaatneutraal als opvolging van de ambitie energieneutraal. Tijdens deze sessie wordt hiervoor input opgehaald.

10:20 – 10:30: Pauze

10:30 – 10:50: WARES onderzoek en inventariseren nieuwe onderzoek wensen Energie STOWA, door Jacqueline Laumans, Programma Coördinator WARES bij STOWA.

10:50 – 11:50: Deelsessies

Sessie 1: Warmte - Anke van Houten, beleidsadviseur Energie

 • Monitor effect koudelozingen. Bespreking propositie monitoring effect koudelozingen en ophalen input van de waterschappen.
 • Update lopende onderzoek en wensen voor nieuw onderzoek aquathermie (STOWA). Er wordt een overzicht gegeven van uitgevoerde onderzoeken op het gebied van aquathermie. Gevraagd wordt naar input voor nieuw onderzoek op dit gebied.

Sessie 2: Klimaatmonitoring -  Ina Elema, beleidsadviseur Energie, in samenwerking met Arcadis

 • Concept rapportage verslagjaar 2020 (Arcadis). De rapportage wordt op 11 juni toegestuurd. De conceptrapportage Klimaatmonitor Waterschappen verslagjaar 2020 wordt gepresenteerd, inclusief trends en vergelijkingen met andere jaren.
 • Proces t/m september. In september wordt de Klimaatmonitor gepubliceerd. Er wordt onder meer gevraagd aan een aantal waterschappers om bij te dragen aan het formuleren van de conclusies en aanbevelingen.
 • Hanteren van definities en eenheden voor de klimaatmonitor waterschappen. Met ontwikkelingen zoals het aflopen van de MJA3 en het vorm krijgen van de nieuwe strategie, is het tijd om de gehanteerde definities en eenheden in de berekeningen van de Klimaatmonitor onder de loep te nemen. Er wordt een voorstel gepresenteerd, waarop gereageerd kan worden.

Sessie 3: Duurzaamheid en Circulair - Henkjan van Meer, beleidsadviseur Publiek opdrachtgeverschap, duurzaam en circulair bouwen, professioneel inkoop, aanbesteden en contracteren UvW

 • Toelichting over de nieuwe aanpak voor Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB), door Valentijn Holewijn, coördinator Duurzame Mobiliteit bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat In onder meer het Klimaatakkoord, Schone Lucht Akkoord en de Aanpak Stikstof zijn doelstellingen vastgesteld voor het terugdringen en voorkomen van uitstoot van mobiele werktuigen en bouwlogistiek. Het doel van de aanpak Schoon en Emissieloos Bouwen is om samen met de bouwsector een haalbare en effectieve routekaart op te stellen, waarin de verduurzaming van mobiele werktuigen en bouwlogistiek tot 2030 vorm krijgt.

11:50 – 12:00: Plenaire afronding

Meld u hier aan